bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Wyszukiwarka zaawansowana

kalendarz
kalendarz

kalendarz
kalendarzWyniki wyszukiwania

26.02.2016 13:24
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
19.02.2016 13:24
Status prawny
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 jest przedszkolem publicznym.   Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zduńska Wola.   Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Łódzki Kurator Oświaty.   Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy oraz statutu przedszkola.  
19.02.2016 13:22
Budżet
Podstawowe informacje o budżecie. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu przedszkola planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową przedszkola odpowiada główny księgowy Alicja Przybylska
29.04.2015 15:09
Kontakt
29.04.2015 15:03
Instrukcja obsługi BIP
28.08.2014 11:58
Oddziały integracyjne
W Przedszkolu znajdują się 4 oddziały ogólnodostępne i 1 oddział integracyjny. Grupy rok szkolny 2012/2013    grupa  3 latków               wychowawcy:                                                 mgr Anna Solarek                          mgr Agnieszka Zawiasa                          Bożena  Koszek   - pomoc nauczyciela   grupa  4  latków               wychowawcy:                         mgr Agnieszka Chrzanowska                         mgr Agnieszka Zawiasa                         grupa 5 latków               wychowawcy:                        mgr Katarzyna Legun                        mgr Anna Solarek            grupa 6  latków                wychowawcy:                       mgr Jolanta Poprawska                       mgr Agnieszka Nikołajew grupa 6 latków (integracyjna)               wychowawcy:                       mgr Katarzyna Klimaszewska                       mgr Jolanta Serafińska - pedagog specjalny                                        Oddziały integracyjne Od roku 2000/2001 tworzone są oddziały integracyjne na poziomie "zerówek". Integracja dzieci o specyficznych potrzebach kształcenia i wychowania, spowodowanych różnymi dysfunkcjami stanowi wyzwanie dla pedagogów, ale przynosi również ogromną satysfakcję. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej chroni dzieci niepełnosprawne przed izolacją. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych kolegów. Wspólna zabawa, nauka,rozmowy, spacery, posiłki, chwile radosne i smutne prowadzą do wzajemnego przeżywania wspólnoty i wzajemnej akceptacji. W tych grupach wraz z nauczycielami wychowania przedszkolnego pracuje pedagog specjalny. Część zajęć prowadzona jest wspólnie,część przeznaczona jest na rewalidację dzieci niepełnosprawnych według zindywidualizowanych programów terapeutycznych w oparciu o program autorski wychowania i kształcenia integracyjnego "Razem bawimy sie wesoło". Zatrudniamy również logopedę i psychologa. Oddanie pedagogów i ich trud owocuje w postaci nauki nowych niepełnosprawnych absolwentów w szkołach masowych, w klasach integracyjnych. W naszej placówce powołano także zespół specjalistów, który prowadzi terapie z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w różnych grupach wiekowych. Wszystkim wychowankom zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację odpowiednio do tempa i dynamiki ich rozwoju psychofizycznego. Wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy, preferując "edukację otwartą" i twórcze działanie, które tworzą inspirację do aktywności własnej dziecka, rozwijania jego zainteresowań. .shape { }
28.08.2014 11:48
Rejestry, ewidencje, archiwa
14.02.2014 10:31
Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
13.02.2014 17:01
Kontrole
W Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli prowadzone są kontrole wewnętrzne zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dyrektora oraz zewnętrzne planowane i doraźne.
13.02.2014 16:59
WYNIKI NABORU
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. księgowości i płac
13.02.2014 16:56
Lista Kandydatów spełniających wymogi formalne
Lista kandydatów na stanowisko : referent ds. księgowości i płac
13.02.2014 16:50
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
13.02.2014 16:33
Przyjmowanie i załatwianie spraw
1. Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych codziennie w godzinach pracy jednostki.
13.02.2014 16:32
Struktura własnościowa, majątek
Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa Miasta Zduńska Wola.   Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Miasta Zduńska Wola.  Przedszkole dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własnością Miasta Zduńska Wola.
13.02.2014 16:25
Rekrutacja rok 2012/2013
20.12.2011 14:26
O Przedszkolu
Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi05.03.2009 14:34
Cele i zadania placówki
Cele i zadania placówki.

Koncepcja pracy przedszkola

05.03.2009 14:15
Organy i osoby sprawujące funkcje

05.03.2009 14:15
Struktura organizacyjna


do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.